Tín hiệu và cảnh báo từ tăng trưởng kinh tế 9 tháng

Kết quả của 9 tháng đầu năm đã phát đi những tín hiệu khả quan, đồng thời cũng cảnh báo một số vấn đề đáng quan tâm. Tăng trưởng GDP có xu hướng quý sau cao hơn quý trước và của 9 tháng năm nay cao hơn của cùng kỳ năm trước (tăng 6,41% so với tăng 5,99%).

Kết quả và tín hiệu khả quan được thể hiện ở một số điểm chủ yếu. Tăng trưởng GDP có xu hướng quý sau cao hơn quý trước và của 9 tháng năm nay cao hơn của cùng kỳ năm trước (tăng 6,41% so với tăng 5,99%). Đà cao lên này là tín hiệu khả quan để quý IV tăng cao hơn quý III và cả năm tăng cao hơn năm trước, nếu có biện pháp thật quyết liệt trong quý IV thì có thể đạt hoặc gần đạt được mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra (6,7%).

Như vậy, xét về mặt thời gian, đà tăng trưởng đã cao lên; số điểm phần trăm tăng của quý III so với quý II cũng cao hơn của quý II so với quý I (1,18 điểm phần trăm so với 1,13 điểm phần trăm).

1

Xét về mặt thời gian, tăng trưởng GDP cao lên đạt được ở cả 3 nhóm ngành. Nhóm ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản nếu cùng kỳ năm trước tăng rất thấp (0,62%), thì kỳ này đã cao lên; đó là kết quả tích cực trong điều kiện nhóm ngành này gặp khó khăn ở cả đầu vào và đầu ra (nhất là thịt lợn, trứng, thịt trâu, bò…). Kỳ vọng năm 2017 sẽ tăng trên 3%, cao nhất từ năm 2015 đến nay.

Nhóm ngành công nghiệp – xây dựng quý I tăng rất thấp, quý II, quý III đã tăng cao lên; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo – ngành chiếm tỷ trọng cao nhất và là tiêu chí để xác định đã là nước công nghiệp hay chưa – đã tăng khá cao (tăng 12,77%). Nhóm ngành dịch vụ – nhóm ngành có tỷ trọng cao nhất trong 3 nhóm ngành – tiếp tục giữ được tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng chung của toàn bộ nền kinh tế và cao nhất trong 3 nhóm ngành.

Tăng trưởng kinh tế có xu hướng cao lên của 9 tháng năm nay càng có ý nghĩa khi đạt được trong điều kiện các yếu tố của tăng trưởng có những dấu hiệu đáng lưu ý. Lạm phát cơ bản 9 tháng năm nay thấp hơn cùng kỳ năm trước (1,45% so với 1,81%). Nhập siêu một mặt chứng tỏ nhu cầu đầu tưtiêu dùng trong nước cao lên, nhưng cũng tác động tiêu cực đến cán cân thanh toán, cũng làm giảm thị phần của sản xuất ở trong nước… Đáng lưu ý, CPI sau 9 tháng của năm nay tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước (tăng 1,83% so với tăng 3,14%).

Bên cạnh những kết quả tích cực và tín hiệu khả quan, từ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm cũng cảnh báo một số vấn đề đáng quan tâm. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm nay tuy cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước (tăng 6,41% so với tăng 5,99%) và còn có khoảng cách so với mục tiêu đề ra cho cả năm (6,7%), nhưng để cả năm đạt được mục tiêu đề ra, thì quý IV phải tăng trên 7,3%.

Tăng trưởng của nhóm ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản 9 tháng đầu năm nay tăng khá có một phần do số gốc so sánh (là 9 tháng đầu năm trước) tăng rất thấp, trong khi quý IV năm nay sẽ khó tăng cao do số gốc so sánh (là 3 tháng cuối năm trước) tăng cao. Tăng trưởng công nghiệp – xây dựng cao lên, nhưng ngành khai khoáng (chiếm gần 1/3 GDP của toàn ngành công nghiệp) vẫn còn giảm sâu (giảm 8,08%). Ngay trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, do tính gia công, lắp ráp còn lớn, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, nên khó tăng cao để kéo tốc độ chung (thực tế tăng 6,95% so với 7,4%).

Lạm phát và tăng trưởng là cặp chỉ tiêu có mối quan hệ khá chặt chẽ, tác động đến nhau. Đến nay, có thể yên tâm hơn với việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, tạo điều kiện để yên tâm hơn với lạm phát, tập trung hơn cho mục tiêu tăng trưởng. Nhưng lạm phát thấp do nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố tuy làm cho lạm phát thấp, nhưng lại cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Tổng cầu vẫn còn yếu, thể hiện cả về đầu tư và tiêu dùng. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GDP đạt 33,9% tuy có cao hơn mục tiêu ban đầu (31,5%) và cao hơn của 6 tháng (32,8%), nhưng vẫn còn thấp hơn với yêu cầu tăng trưởng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (34-35%). Tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã loại giá tuy cao lên trong 6 tháng và tính chung 9 tháng năm nay đã cao hơn cùng kỳ năm trước (tăng 9,2% so với tăng 9%), nhưng thấp xa so với những năm trước.

Minh Nhung-ĐT