Thu hồi đất do vi phạm pháp luật

Câu hỏi luật gia: Gia đình tôi có diện tích đất ao (liền kề với đất ở), diện tích này trước đây xã thu một khoản tiền và giao đất…

Câu hỏi luật gia: Gia đình tôi có diện tích đất ao (liền kề với đất ở), diện tích này trước đây xã thu một khoản tiền và giao đất cho gia đình tôi sử dụng. Nay diện tích đất đó UBND huyện có quyết định thu hồi vì cho rằng xã cấp đất sai và đất lại nằm trong quy hoạch của huyện. Gia đình tôi đã khiếu nại và đã được trả lời nhưng chưa thấy thỏa đáng (mặc dù chúng tôi có được bồi thường 1 phần). Xin hỏi quy định của pháp luật về việc thu hồi đất như trường hợp của gia đình tôi. Xin cảm ơn!

Trả lời: Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó quy định về thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật như sau:

Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất.

Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã làm chứng để làm căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định sau đây:

Cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại các Điểm c, d và g Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại Điểm h và Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm sau: Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật; Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 của Nghị định này; Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận.

Như vậy, theo Luật Đất đai thì xã không có thẩm quyền giao đất mà thuộc thẩm quyền của UBND huyện và UBND huyện thu hồi diện tích đất trên của gia đình là đúng pháp luật. Trên đây là một số quy định về thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật. Bạn nghiên cứu và áp dụng trong trường hợp của gia đình mình